AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERÁIS DE USO DO SITIO WEB

galike.net

I. INFORMACIÓN XERAL


En cumprimento co deber de información disposto na Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, galike.net, (en adiante, Sitio Web) osténtaa: Pablo Culebras Sánchez-Biezma, con NIF: ES53170950X, e cuxos datos de contacto son:

Enderezo:
Avda/Fragoso, 31 – 8ºA
CP: 36210
Vigo (Pontevedra)
Teléfono de contacto: +34 681161624
Email de contacto: pabloculebras@galike.net

II. TÉRMINOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO


O obxecto das condicións: O Sitio Web

O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en adiante, Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio Web. Para os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio Web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica -é dicir, a árbore de navegación-; todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na devandita árbore de navegación (en adiante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en adiante, Servizos).

GALIKE se reserva a facultade de modificar, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento GALIKE poida interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos.

Á parte do custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso, e que houber contratado o Usuario, algúns dos Contidos ou Servizos ofrecidos por GALIKE ou, no seu caso, terceiros a través do Sitio Web poden atoparse suxeitos á contratación previa do Contido ou Servizo, nese caso especificarase de forma clara e/ou se poñerá ao dispor do Usuario as correspondentes Condicións Xerais ou Particulares polas que isto se rexa.

A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, a navegación e uso do Sitio web e dos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios e entre o Usuario e GALIKE (tales como os comentarios e/ou espazos de  blogging) confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web.

O Sitio web de GALIKE proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

 • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por GALIKE sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio Web.
 • A veracidade e licitude das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por GALIKE para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio wWb. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a GALIKE acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

GALIKE resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren a lei ou o respecto á dignidade da persoa, ou que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que constitúan spamming, que atenten contra a mocidade ou a infancia, ou contra a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, GALIKE non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este Sitio Web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre  GALIKE e o Usuario.

Sempre no respecto da lexislación vixente, este Sitio Web de GALIKE diríxese a todas as persoas, sen importar a súa idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas do mesmo.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

GALIKE non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web nin dos Contidos ou Servizos. GALIKE fará todo o posible polo bo funcionamento e a seguridade do Sitio Web, mais non se responsabiliza nin garante que o acceso ao mesmo non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro.

GALIKE Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio Web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e/ou hardware) do Usuario. En ningún caso GALIKE será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio Web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

GALIKE tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respectando o establecido na lexislación vixente, GALIKE comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos.

Leis que incorpora esta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais na internet. En concreto, a mesma respecta as seguintes normas:

 • O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes datos (RGPD).
 • A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD-GDD).
 • O Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDLOPD).
 • A Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en GALIKE é Pablo Culebras Sánchez- Biezma, con NIF: ES53170950X (en adiante, tamén Responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes:

Enderezo:
Avda/Fragoso, 31 – 8ºA
CP: 36210
Vigo (Pontevedra)
Teléfono de contacto: +34 681161624
Email de contacto: pabloculebras@galike.net

Rexistro de Datos de Carácter Persoal

En cumprimento do establecido no RGPD e a LOPD-GDD, informase ao Usuario que os datos persoais solicitados por GALIKE mediante os formularios estendidos nas súas páxinas quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de GALIKE coa fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre GALIKE e o Usuario, ou do mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo. Así mesmo, de conformidade co previsto no RGPD e a LOPD-GDD, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro de actividades de tratamento que especifica, segundo as súas finalidades, as actividades de tratamento levadas a cabo e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamento dos datos personais

O tratamento dos datos persoais do Usuario se someterá aos siguientes principios recollidos no artigo 5 do RGPD:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente das fins para as cales se recollen os datos persoais.
 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recolleitos con fins determinados, explícitos e lexítimos.
 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recolleitos serán unicamente os estritamente necesarios en relación coas fins para os que son tratados.
 • Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só serán mantidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para as fins do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores cúmprense.

Categorías de datos personais

As categorías de datos que se tratan en GALIKE son unicamente datos identificativos. En ningún caso, trátanse categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

Base legal para o tratamento dos datos persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. GALIKE comprométese a solicitar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio Web, informaráselle no caso de que o enchemento dun formulario ou campo do mesmo sexa obrigatoria por resultar imprescindible para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

Fins do tratamento a que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son solicitados e xestionados por GALIKE coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último cubra ou para atender unha solicitude ou consulta.

Igualmente, os datos poderán ser utilizados cunha finalidade comercial de persoalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de  GALIKE, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de márketing para adecuar o Contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación do Sitio web.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario da fin ou fins específicos do tratamento a que se destinarán os datos persoais; é dicir, do uso ou usos que se dará á información recompilada.

Períodos de retención dos datos persoais

Os datos persoais só serán retidos durante o tempo mínimo necesario para as fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o prazo de 2 anos, ou ata que o Usuario solicite a súa supresión.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.

Destinatarios dos datos persoais

Esta web acepta pagos mediante PayPal. Durante o procesamento dos mesmos, algúns dos datos, tales como a información para procesar ou facilitar o pago, o importe da adquisición e os datos de facturación do Usuario poden ser transmitidos a  PayPal. Para máis información, ver Política de Privacidade de PayPal

Esta web emprega Google Analytics para recompilar datos estatísticos sobre as visitas. Estes datos procésanse de modo que o Usuario non pode ser identificado. Para máis información, ver Política de Privacidad de Google

Esta web emprega o Stackpath Content Delivery Network ( CDN). Stackpath pode almacenar información de acceso do Usuario incluíndo IPs, UA, referrer, localización e información ISP durante 7 días. Os arquivos e imaxes servidas polo CDN poden ser almacenadas e servidas desde países distintos ao do Usuario. Para máis información, ver Política de Privacidad de Stackpath

Esta web envía e almacena datos da navegación do Usuario aos servidores de WPMU DEV, onde se aloxa o Sitio Web. WPMU DEV é tamén provedor de varios servizos para o funcionamento do mesmo. Os datos EXIF vinculados a imaxes non se almacenan nos servidores de WPMU DEV.

Esta web emprega os plugin Jetpack e Akismet para a implementación de medidas de seguridade e outros servizos necesarios para o correcto funcionamento do Sitio Web. No caso de que o Usuario teña unha conta nesta publicación, este plugin pode colleitar algúns dos seus datos como: enderezo de correo electrónico, rol, login e intentos de login, nome de perfil e IP, entre outros. Para máis información, ver Política de Privacidad de Automattic (empresa responsable de Jetpack y Akismet)

Durante o proceso de compra, pódese manter un rexistro do email do Usuario e os detalles do pedido por un período de ata 30 días nos servidores de Mailchimp, a aplicación de mailing empregada polo Sitio Web. Este rexistro faise coa finalidade de restablecer o pedido do Usuario no caso de que se cambie de servizo ou se peche temporalmente a sesión. Para máis información, ver Política de Privacidad de Mailchimp

Durante o proceso de compra, pódense gardar datos persoais que eventualmente poden ser compartidos con servizos externos como Stripe ou Woocommerce. Para máis información, ver Política de Privacidad de Stripe e Política de Privacidad de Woocommerce

O Sitio Web emprega plugins asociados a Youtube, que é un servizo ofrecido por Google. O operador destes servizos é Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ao acceder ás páxinas do Sitio web que usan estes servizos de Youtube, establécese unha conexión cos servidores de Youtube e pódense recompilar datos sobre as pautas de navegación do Usuario. No caso de que o Usuario teña unha sesión aberta nunha conta propia de Youtube, esas pautas de navegación asócianse directamente ao seu perfil persoal. Se o usuario prefire non vincular este historial de navegación co seu perfil de Youtube recoméndaselle pechar a súa sesión na devandita plataforma. Para máis información, ver Política de Privacidad de Youtube

O Sitio Web usa plugins asociados ao portal de vídeo de Vimeo, que é un servizo ofrecido por Vimeo Inc., 555 West 18 th Street, New York, NY 10011, USA. Ao acceder ás páxinas do Sitio Web que usan estes servizos, establécese unha conexión cos servidores desta plataforma e pódense recompilar datos sobre as pautas de navegación do Usuario. No caso de que o Usuario teña unha sesión aberta nunha conta propia de Vimeo, esas pautas de navegación asócianse directamente ao seu perfil persoal. Se o usuario prefire non vincular este historial de navegación co seu perfil de Vimeo recoméndaselle pechar a súa sesión na devandita plataforma. Para máis información, ver Política de Privacidad de Vimeo

Coa fin de ofrecer unha representación uniforme da tipografía, o Sitio Web usa fontes ofrecidas por Google. Cando o Usuario abre unha páxina, o navegador carga as fontes tipográficas na súa cache para ofrecer unha correcta visualización da páxina. Isto implica que o navegador establece unha conexión cos servidores de Google, de modo que esta entidade recibe información de que o Sitio Web foi cargado na IP do Usuario. No caso de que o navegador do Usuario non soporte estas fontes, empregarase unha tipografía estándar no seu lugar. Para máis información sobre o uso dos datos realizado por Google, prégase consultar a sección Preguntas frecuentes sobre el uso de fuentes por Parte de Google, así como a  Política de Privacidad de Google.

O Sitio Web pode empregar eventualmente plugins da rede social SoundCloud, pertencente a compañía SoundCloud Limited, con sede en Berners House, 47-48  Berners  Street,  London  W1 T 3 NF,  UK. No caso de que os  plugins de SoundCloud estean activos, establécese unha conexión directa entre o navegador do Usuario e o servidor desta plataforma, que recompila datos sobre as pautas de navegación do Usuario. No caso de que este teña unha sesión aberta nunha conta propia de  Soundcloud, o rexistro dos “clics” que este puidese facer nos botóns de “Like” / “Gústame” e “Share”/ “Compartir” e outras interaccións co Sitio Web quedarán asociadas ao seu perfil. Se o Usuario prefire non vincular este historial de navegación co seu perfil de SoundCloud recoméndaselle pechar a súa sesión na devandita plataforma. Para máis información,ver Política de Privacidad de SoundCloud

No caso de que o Responsable do tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un país terceiro ou organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais informarase ao Usuario deste aspecto, así como da existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión.

Datos personais de menores de idade

Respectando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 13 do RDLOPD, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por GALIKE. Se o usuario fose menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento, e este só considerarase lícito na medida na que os mesmos o teñan autorizado.

Segredo e seguridade dos datos persoais

GALIKE comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias segundo o nivel de seguridade adecuado á sensibilidade dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal, se evite a súa destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita nos procesos de transmisión, conservación ou tratamento dos mesmos e se impida a comunicación ou acceso a estes fóra das condicións aquí estipuladas.

O sitio web está aloxado nos servidores de WPMU DEV, provedor de aloxamento web vinculado á empresa Incsub LLC, con sede en PO Box 548 #88100,  Birmingham AL 35201, USA. A seguridade dos datos do Usuario está garantida por esta empresa. Para máis información, pódese consultar a Política de Privacidade de Incsub

O Sitio web conta cun certificado SSL ( Secure Socket Layer), que asegura que os datos persoais transmítense de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.

Con todo, debido a que GALIKE non pode garantir a inexpugnabilidad de internet nin a ausencia total de hackers ou outros axentes con que puidesen acceder de xeito fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamento comprométese a comunicar ao Usuario, sen dilación indebida, as posibles violacións da seguridade da rede que poida comprometer os seus dereitos e liberdades en internet. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos mesmos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar e a garantir por medio dunha obriga legal ou contractual que dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados, e toda persoa á cal lle faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais

O Usuario ten os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD que poderá exercer fronte ao Responsable do tratamento e a marca GALIKE:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario para obter resposta clara á pregunta de se GALIKE está a tratar ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre cales dos seus datos persoais están a ser tratados, o caracter deste tratamento e a orixe dos devanditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en cuenta as fins do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión ou Dereito ao esquecemento: É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando se dean algúns dos seguintes supostos: que estes datos xa non sexan necesarios para as fins para as cales foron recollidos ou tratados; que o Usuario retirase o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; que o Usuario se opoña ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; que os datos persoais fosen tratados ilicitamente; que os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal; ou que os datos persoais fosen obtidos produto dunha oferta directa de servizos a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar os responsables que estean a tratar os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.
 • Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario para limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; cando o tratamento sexa ilícito; cando o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario o necesíte para facer reclamacións; ou cando o Usuario se opoña ao tratamento.
 • Dereito á portabilidad dos datos: No caso de que o tratamento se efectuar por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou á interrupción do tratamento dos mesmos por parte de GALIKE.
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Este dereito existe salvo que a lexislación vixente estableza o contrario

Así pois, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento coa referencia “RGPD- galike.net”, especificando:

 • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medio válido en dereito que acredite a identidade.
 • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información á que se quere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificacións.
 • Data e sinatura do solicitante.
 • Todo documento que acredite a petición que formula.

Esta solicitud e calquer outro documento adxunto poderá enviarse ao seguinte enderezo postal e/ou electrónico:

Enderezo postal: Avda/Fragoso, 31 – 8ºA. CP: 36210 – Vigo (Pontevedra)
Enderezo electrónico: pabloculebras@galike.net

Enlaces a sitios web de terceiros

O Sitio Web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de GALIKE, e que por tanto non son operados por GALIKE. Os titulares dos devanditos sitios web dispoñerán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Agencia Española de Protección de Datos

Aceptación e cambios nesta política de privacidade

É necesario que o Usuario lea e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

GALIKE resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o día 25 de xaneiro 2021 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos ( RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD)


V. POLÍTICA DE COOKIES

O acceso a este Sitio Web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor garde certa información que posteriormente será procesada unicamente polo servidor que a implementou. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable e non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ao Sitio Web coa fin de recoñecelo como Usuario, persoalizar a súa experiencia e o uso do Sitio Web, e axudar a identificar e resolver erros.

A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora das visitas ao Sitio Web, as páxinas visionadas, o tempo de permanencia no Sitio Web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningunha cookie permite gardar, se o usuario non o revela de forma expresa, o número de teléfono do Usuario ou calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor.

As cookies que permiten identificar ao Usuario considéranse datos persoais. Por tanto, ás mesmas lles será de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.

Cookies propias

Son aquelas cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por GALIKE para o mellor funcionamento do Sitio Web. A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do Sitio Web e o seu Contido, así como a experiencia de navegación. Estas  cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio Web e adaptar o contido para lle ofrecer contidos que se axusten ás súas preferencias.

Cookies de terceiros

Son cookies utilizadas e xestionadas por entidades externas que proporcionan a GALIKE servizos solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio Web e a experiencia de uso do mesmo. Os principais obxectivos para os que se utilizan cookies de terceiros son a obtención de estatísticas de visitas e analizar a información da navegación, é dicir, o xeito en que interactúa o Usuario co Sitio Web.

A información que se obtén refírese, por exemplo, ao número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar ao que se corresponde a dirección IP desde o que se accede so Sitio Web, o número de usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, a duración das mesmas, o navegador empregado ou o operador ou tipo de dispositivo desde o que se realiza o acceso. Esta información utilízase para mellorar o Sitio Web e detectar ás preferencias dos Usuarios en relación aos seus Contidos, coa fin de ofrecer un servizo de óptima calidade. En todo caso, a información recompílase de forma anónima e en ningún caso se identifican usuarios individuais.

Para obter máis información sobre as cookies e os aspectos de privacidade implicados, ou para coñecer as súas principais características, período de  expiración, etc. pódense as ligazóns ás páxinas das Políticas de Privacidade dos provedores de servizos recollidas na sección Destinatarios de los datos personales

A(s) entidade(s) encargada(s) do suministro de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, sempre e cando o exixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información.

Cookies de redes sociais

GALIKE incorpora plugins de redes sociais que permiten acceder a estas redes dende o Sitio web. Estas cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares das devanditas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade. Prégase ao Usuario referirse a estas redes para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. A título informativo, indícanse a continuación as ligazóns nas que se poden consultar ditas políticas de privacidade e/ou de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy

Ivoox: https://www.ivoox.com/informacion-legal_il.html#cookies

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, rexeitar e eliminar cookies

O Usuario pode deshabilitar, rexeitar ou eliminar total ou parcialmente as cookies instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador de internet. Os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador a outro. O Usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador da internet que estea a utilizar. O rexeitamento total ou parcial das cookies por parte do Usuario poder implicar algunhas limitacións na navegación polo Sitio Web.

Cambios na Política de Cookies

É posible que a Política de Cookies do Sitio Web cambie ou se actualice, por iso é recomendable que o Usuario revise esta política cada vez que acceda ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que se empregan as cookies.


VI. POLÍTICA DE ENLACES

Infórmase que o Sitio web de GALIKE pon ou pode poñer ao dispor dos Usuarios medios de ligazón (como links, banners ou botóns, entre outros), directorios e motores de busca que permiten aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros.

A instalación destas ligazóns, directorios e motores de busca no Sitio web ten por obxecto facilitar aos Usuarios a procura de e acceso á información dispoñible na internet, sen que poida considerarse en si mesma unha suxerencia, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos.

GALIKE non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados, agás nos casos que se indique expresamente xunto a mesma ligazón ou no texto da ligazón mesma.

Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez e/ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns.

GALIKE en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, así como tampouco aproba, examina nin fai propios os produtos e servizos, contidos, arquivos e calquera outro material existente nos referidos sitios enlazados, agás indicación expresa recollida xunto ao enlace en cuestión ou integrada no mesmo.

GALIKE non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen producirse polo acceso, uso, calidade e/ou licitude dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por GALIKE e que sexan enlazados neste Sitio Web, agás no caso de links expresamente recomendados a produtos ou servizos ofrecidos nestas webs.

O Usuario ou terceiro que realizase un hipervínculo desde unha páxina web distinta ao Sitio web de GALIKE deberá saber que:

Non se permite a reprodución —total ou parcial— de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen autorización expresa de GALIKE.

Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio Web de GALIKE, nin sobre os Contidos e/ou Servizos do mesmo.

A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio Web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español que non conteña salvo autorización expresa de GALIKE.

En todo caso, o establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre GALIKE e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de GALIKE dos contidos, servizos e/ou actividades ofrecidos no devandito sitio web, e viceversa.


VII. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

GALIKE é, por si ou como parte cesionaria, titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.) agás nos casos de  elementos de dominio público ou respecto dos cales se indique unha diferente autoría. Neste último caso, a súa inclusión no Sitio Web farase co permiso do seu titular ou seguindo as convencións das licencias Creative Commons.

Tanto os contidos propios de Galike como aqueles empregados co permiso do seu autor ou autora, serán salvo indicación expresa en sentido contrario bens suxeitos a propiedade intelectual e protexidos como tales polo ordenamento xurídico español, europeo e internacional. Con respecto aos devanditos contidos, e en virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de  GALIKE. Con respecto a estes elementos suxeitos a autoría, todos os dereitos están reservados aos seus autores.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de GALIKE. Poderá visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa para o seu uso persoal, agás no caso dos contidos de dominio público ou publicados baixo licencia Creative Commons. Neste último caso, rexirán as normas da licencia Creative Commons indicada en cada caso. O Usuario, con todo, non poderá suprimir, alterar, ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio Web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a GALIKE a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.


VIII. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

GALIKE resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e GALIKE rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación á interpretación e/ou á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme a dereito.


Ultima modificación: 25 de enero 2021